Tekst van de maand

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

 Hebreeën 13: 8 en 9

Veranderingen

Soms doen veranderingen ons verdriet, soms kijken we er juist naar uit. Maar op de een of andere manier krijgen we in ons leven allemaal te maken met veranderingen.  De wereld om ons heen verandert  in zo’n snel tempo dat het ons onzeker kan maken en kan beangstigen.  Waar gaat het naar toe met de onrust in het Midden-Oosten en alle mensen die op de vlucht zijn? En waar gaat het naar toe met mijn eigen leven? Mijn gezin verandert, mijn werk en mijn gezondheid zijn veranderd , mijn relaties veranderen, mijn kerk is zo anders dan vroeger.

Alles wat veilig was en goed en waar ik rustig op kon vertrouwen lijkt  te verdwijnen of uit elkaar te vallen..

Hier in Hebreeën wijst Paulus er op dat Jezus Christus níet is veranderd. Hij is Dezelfde die Hij was vóór de Schepping, als Degene die was als Mens toen Hij op aarde kwam. Hij was Dezelfde vóór het kruis als Dezelfde ná Zijn opstanding. Hij is Dezelfde die nu aan de rechterhand van God is en voor ons bidt en Hij zal tot in alle eeuwigheid Dezelfde zijn.

Deze Jezus….Wie is Hij?

Hij is de Zoon van God, Zijn wezen en Zijn karakter zijn onveranderlijk.  Hij, die onze  Schepper is, is gekomen om mensen te redden uit de duisternis. Hij kwam om de schuld te verzoenen die scheiding bracht tussen God en de mens. De enige manier om deel te hebben aan God, om een kind van God te zijn, om uit de duisternis van deze wereld over te gaan in Gods Koninkrijk, is te vertrouwen op dit offer van Jezus Christus aan het kruis.

Dat heet genade. Je kunt er niets aan toevoegen, je kunt zelf helemaal niets doen om een kind van God te worden. Alleen maar Hem aannemen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.Johannes 1 :12

Veelsoortige en vreemde leringen

Paulus waarschuwt in deze tekst voor veelsoortige en vreemde leringen. Dat doet hij op veel plaatsen in de Bijbel en dat is niet voor niets. Hoe mooi en geweldig de genade ook is, het zit in ons mensen om iets toe te willen voegen aan het werk dat Jezus heeft gedaan. Wij willen iets doen, dat geeft ons eigen ik, ons ego een goed gevoel.  Maar de Bijbel waarschuwt ons ernstig dat het ons geen stap dichterbij God brengt. Integendeel. Wij breken daarmee Jezus’ offer af en zeggen feitelijk dat we er niet genoeg aan hebben.

 In de bovenstaande tekst wordt gesproken over het bezig zijn met eten in plaats van met genade. Het wel of niet eten van bepaald voedsel – of de gezette tijden waarop dat eten genuttigd moet worden – houdt mensen met een religieus gevoel al eeuwenlang bezig. Maar het versterkt ons geestelijk leven nooit, alleen ons ego.

Veelsoortige en vreemde leringen die dwars tegen de genade van God ingaan zijn van alle tijden. Ook onze tijd staat er bol van en het internet lijkt een ideaal middel om deze leringen te verspreiden. Door de jachtige tijd,  de oppervlakkige media en door geestelijk inhoudsloze kerken zoeken mensen wanhopig naar middelen en methoden om God te “voelen”.  Ze gebruiken daarbij on-Bijbelse methoden uit heidense religies. Ze vasten 40 dagen voor Pasen, lopen pelgrimsroutes, veranderen mindfulness in christfulness, bidden ademgebeden en mediteren en contempleren met iconen.

Paulus, door de Heilige Geest geïnspireerd, wijst ons naar het genadewerk van God door Jezus Christus. Zijn opdrachten aan ons zijn niet zweverig en mystiek maar vol geloof en vertrouwen in God.

“Wees blij in de Here; ik zeg het nog eens: Verheug u in Hem!

Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet.

Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

 Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt; dan zal de God van de vrede met u zijn.”

Filippenzen 4: 7-8